Directors

President and Chief Executive Officer, Representative Director Koichi Harazono
Executive Vice Presidents and Directors Koichi Kamei
Yasuo Yamazaki
Senior Vice President and Director Kazuhiro Uchino
Vice Presidents and Directors Kazunori Tsuruhara
Kohji Shiotsuki
Nobuyuki Tada
Toshimitsu Yoshida
Directors Yoshikatsu Tanaka
Takao Konishi
Masahiro Horiguchi
Hidenori Goto
Executive Officers Tomoki Terasawa
Toshinobu Nakajo
Takashi Mochizuki
Nobuyuki Tomizawa
Yukio Ohmae
Shigeru Mutoh
Kazuyoshi Yonekura
Toshihisa Kiyokuni
Hajime Tanaka

Auditors

Statutory Auditors Takehisa Uchiyama
Tomohiko Yabu
Takamasa Ikawa