Directors

President and Chief Executive Officer, Representative Director Koichi Harazono
Senior Vice President and Director Kazuhiro Uchino
Vice Presidents and Directors Kazunori Tsuruhara
Kohji Shiotsuki
Nobuyuki Tada
Toshimitsu Yoshida
Takashi Mochizuki
Yukio Ohmae
Kazuyoshi Yonekura
Directors Masahiro Horiguchi
Hidenori Goto
Shinya Fujitsuka
Executive Officers Tomoki Terasawa
Toshinobu Nakajo
Nobuyuki Tomizawa
Shigeru Mutoh
Toshihisa Kiyokuni
Hajime Tanaka
Mikio Takeuchi
Kengo Tanabe
Masashi Ohmori

Auditors

Statutory Auditors Takehisa Uchiyama
Tomohiko Yabu
Takamasa Ikawa